Нановско блато

“Нановско блато” е интересен природен феномен. Представлява карстово образование с водна площ от около 20 дка. Намира се в близост до “Бездънния пчелин”. Стари хора помнят, че то скоро се е образувало. По-рано дъждовната вода, която се е събирала от околните склонове, се всмуквала в ями и дупки, но от трева, слама, шума, камъни, чакъл, пръст и др. отворите се запушили и просмукването на водата сега става много бавно. Така задържаната вода образува постоянно блато, което селяните използвали за поенето на добитъка си. Любителите на въдицата могат да намерят щука, шаран и лин. Тъй като теренът е изключително варовит, в околностите доминира дървесния вид келяв габър. Около “Нановското блато” могат да се видят следните птици: зеленоножка, малък горски бегач, тръстиков дрозд и др.